Yúzhōu Chàng Wǎn 渔舟唱晚 1935 (Lou Shuhua 娄树华)

Fu Jingshu 付静姝: Guzheng 古箏

Miguel Leiria Pereira: Double Bass | Arrangement

Yúzhōu Chàng Wǎn 渔舟唱晚 1935 (Lou Shuhua 娄树华)

Zhu Chunlin 朱春林: Guzheng 古箏

Miguel Leiria Pereira: Double Bass | Arrangement

Qīngpíng Diào 清平調

Guzheng Xiao Mei 古箏小妹: Guzheng

Miguel Leiria Pereira: Double Bass | Arrangement

Zhēn de hǎo xiǎng nǐ 真的好想你

Miguel Leiria Pereira: Double Bass | Yellow River Sound Guzheng | Arrangement

Mo Li Hua 茉莉花

Zhenchun Dong: Pipa

João Bengala: Guitar | Arrangement

Miguel Leiria Pereira: Double Bass